Maandag  4 december 2017 Overleg met Edward Jansen, de ontwerper van de Enschede Eclips, over de weg die moet leiden tot realisatie. In overleg met Edward wordt een opzet voor begroting en constructieberekening gemaakt Woensdag  6 december 2017 Er heeft een gesprek met de gemeente plaatsgevonden over de voortgang. Men is enthousiast over de keuze van de bevolking.  Dinsdag 12 december 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 12 december 2017 Definitieve invulling Regenbooggelden Openbaar Besluit: Voorstel van portefeuillehouder om in te stemmen met de volgende definitieve invulling van de extra regenboogmiddelen 2017 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: een bedrag van € 9.000,- in te zetten als cofinanciering van een LHBTI kunstwerk in de stad. Kernboodschap: De gemeente Enschede is een regenboogstad, waarbij we samen werken aan het vergroten van de sociale acceptatie en veiligheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, trans- en interseksuele personen (LHBTI’ers). De extra middelen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor LHBTI worden gebruikt als een aanvullende impuls voor LHBTI in Enschede. De zichtbaarheid van LHBTI versterkt door het co-financieren van een LHBTI kunstwerk in de stad. Woensdag 13 december 2017 Overleg met de jury om het vervolgtraject vast te stellen . Opstellen plan voor Fondsenwerving, PR activiteiten Vrijdag 22 december 2017 Overleg met Edward Janssen mbt op te stellen plannen voor realisatie Maandag 29 januari 2018 De EnschedeEclips is ondergebracht in de Stchting Het Verschil Sterkt De Stad. Vrijdag 9 februari 2018 Constructie overleg. In overleg met een constructeur zal het definitieve ontwerp worden opgesteld. Uitgangspunt hierbij is het huidige ontwerp dat tegen het licht wordt gehouden mbt de vorm en veiliheid. Woensdag 14 februari 2018 website online (www.enschedeeclips.nl) Dinsdag 29 mei 2018 opdracht voor opstellen definitief ontwerp, begroting en planning vervolg planning: eind augustus 2018
plek voor verwondering en ontroering stilstaan bij de ander je als toeschouwer omgeven door een spel met licht en schaduw
EnschedeEclips
wat er al gebeurde
plek voor verwondering en ontroering stilstaan bij de ander je als toeschouwer omgeven door een spel met licht en schaduw
wat er al gebeurde